ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Decor Italia s.r.o., se sídlem Ve Žlíbku 2196, 193 00 Praha 9, IČO 04887565, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 255094 (dále jen DECOR ITALIA) prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prvořadé.

DECOR ITALIA je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné firmou DECOR ITALIA během Vašeho používání internetových stránek DECOR ITALIA (dále jen „internetové stránky”) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a DECOR ITALIA právní povinnosti, oprávněného zájmu DECOR ITALIA nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím internetových stránek nebo při koupi výrobků z nabídky DECOR ITALIA.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností DECOR ITALIA zpracovávány zejména pro tyto účely:

  • plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní smlouvy);
  • kontaktování v případě zájmu o nabízené služby (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na internetových stránkách);
  • zasílání marketingových a obchodních sdělení ohledně produktů a služeb (DECOR ITALIA může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím e-mailu nebo telefonního hovoru).
    Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho vědomí poskytnuty třetí straně.

Při přihlášení k odběru newsletteru na internetových stránkách Vám bude odeslán kontrolní e-mail pro potvrzení správnosti zadání (tzv. double opt-in). Na potvrzenou e-mailovou adresu Vám budeme zasílat newslettery týkající se pouze předmětu podnikání naší společnosti.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

DECOR ITALIA je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získal. Může se jednat o jméno a příjmení, kontaktní adresu, e-mail, telefonní číslo, IČO, DIČ.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje DECOR ITALIA zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je DECOR ITALIA povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V případě newsletteru budou osobní údaje uloženy po dobu trvání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*.

*DECOR ITALIA je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou firmou DECOR ITALIA zpracovávány. Zároveň máte právo na jejich opravu a smazání. Na splnění těchto požadavků si DECOR ITALIA vyhrazuje lhůtu 30 dnů od data podání žádosti.

Pokud společnosti DECOR ITALIA udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo kdykoli souhlas odvolat – odvoláním souhlasu přitom není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání lze provést kontaktováním na e-mailové adrese info@decoritalia.cz nebo kliknutím na příslušný odkaz v námi odeslaných e-mailech.

Jako subjekt osobních údajů máte právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům (máte právo získat informace o tom, jestli DECOR ITALIA zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup);
  • na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů (v případě, že máte pocit, že o Vás DECOR ITALIA zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. DECOR ITALIA opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti);
  • na výmaz (v případě, že požádáte o výmaz, DECOR ITALIA vymaže Vaše osobní údaje. DECOR ITALIA provede výmaz bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti).

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte e-mailem na info@decoritalia.cz DECOR ITALIA si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018.

 

Z důvodu dovolené bude prodejna v Praze od 5.7. do 19.7. zavřena. Děkujeme za pochopení.